Общи условия за наем на лек автомобил

 

 1. Клиентът следва да притежава и да представи пред Финес Рент свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, валидно до края на периода на наема на автомобила, контролен талон( за български граждани).
 2. Клиентът е длъжен да представи документ за самоличност(лична карта или паспорт) с минимална валидност не по-кратък от месец след наема на автомобила.
 3. Финес Рент си запазва правото да откаже резервация или представяне на автомобила, в случай че, който и да е от представените документи от Клиента не отговарят на Общите условия или е повреден/невалиден
 4. Клиентът може да резервира превозното средство чрез заявка по телефона или в офис на дружеството
 5. В случай на резервация в офис на Финес Рент или при получаване на онлайн резервация , Клиентът следва да сключи индивидуален договор за наем, с който се определят условията за наемане на превозното средство – вид на автомобила , регистрационен номер, период на наемане, наемна цена и други. Неразделна част от индивидуалния договор са и общите условия.
 6. Минимален период за наем на автомобил е 24 часа. Превозното средство може да бъде и за по-кратък период само с предварително одобрение от Финес Рент, като в този случай Клиентът ще дължи наемна цена в размер на цената за минималния период, същото правило ще се прилага и когато се иска удължаване на наемния период за по-кратък от 24 часа. 
 7. Продължаване срока за наем на превозното средство може да се направи, чрез обаждане или офис на Финес Рент, не по-късно от един ден. Преди изтичането на наемния период съгласно на индивидуалния договор. Продължаването може да стане чрез отбелязване на това, върху индивидуалния договор, чрез подписване на Анекс към него или чрез сключване на нов договор. Цената за новия срок на наем зависи от периода на удължаването му според актуалната ценова листа за деня на плащане.
 8. В случай, че Финес Рент даде съгласие за удължаване периода на наема, клиента е длъжен да заплати новата наемна цена и всички допълнителни такси същият ден. Депозита не може да служи за покриване на наемната цена  за продължения срок, тъй като за целия срок на договор за наем депозита следва да бъде в пълен размер. След извършване на плащането, необходимите документи се оставят на разположение в съответния офис. Клиентът е длъжен да посети офиса и да получи/подпише съответните документи. Финес Рент не носи отговорност за последствията в случай, че Клиентът не е взел новите документи.
 9. Финес Рент запазва правото си да откаже продължаване периода за нае, в който случай Клиентът следва да върне автомобила в съответствие с Договора и Общите условия
 10. Превозното средство се предава в годно техническо състояние заедно с оборудването, предвидено по закон или което е допълнително заплатено от клиента. Състоянието на превозното средство и съответното оборудване се констатират/описват в индивидуалния договор при получаването му в задължителното присъствие на клиента. С подписването на договора и клиента се съгласява с маркираните в негово присъствие всички налични щети към момента на получаването на автомобила.
 11. Финес Рент може да предостави заместващ автомобил в случай на повреда на превозното средство, която се дължи на технически дефект или износване на съответната част от него. Смяната се извършва в офиса на дружеството. При невъзможност автомобила да се движи на собствен ход, смяната се извършва на мястото, където се намира дефектиралият автомобил, като разноските по замяната са сметка на Финес Рент. Когато повредата е в резултат на виновни действия или бездействия на клиента, последния е длъжен да заплати всички разноски по смяната, както и ремонта на автомобила.
 12. Платената резервациона такса не подлежи на възстановяване, а съответния автомобил се освобождава от резервация

а) когато клиентът не се яви на указаното място за получаване на превозното средство до 1 час след заявения час за получаване, без да е уведомил предварително за това

б) когато клиента не е анулирал резервацията в съответните срокове съгласно Общите условия;

в) в случай че клиента не предоставя, който и да е от документите, изискани съгласно Общите условия или някой от тях е повреден или невалиден

г) в случай че клиента откаже да заплати наемна цена и/или депозит за автомобила и допълнителните вещи(оборудване) и/или допълнително заявени услуги при подписване на договора или в съответния срок съгласно Общите условия

д) в други случай предвидени в Общите условия

 1.  При връщане на автомобила по-рано от указания срок в договора по желание на клиента Финес Рент не възстановява сумата за остатъка от срока на наема.
 2. Клиентът е длъжен да върне превозното средство в същото състояние и оборудване, в/с което е бил предаден. В случай, че бъдат констатирани несъответствия, Клиентът е длъжен да обезщети Финес Рент за всички вреди причинени на превозното средство. Отказът на Клиента да подпише протокол за установяване на несъответствията при връщане на автомобила се удостоверява с подписа на един свидетел. В този случай констатациите в протокола обвързват клиента. Същите последици се прилагат и когато Клиентът не присъства или е отказал да присъства при приемането на автомобила освен ако има основателни причини за това.
 3. Клиентът е длъжен да върне автомобила със същото количество гориво, с което го е получил. В случай че автомобилът бъде върнат с по-малко количество гориво, Клиентът дължи такса в размер на BGN 30  и заплаща липсващото гориво на цената от BGN 4.00 на литър. В случай че автомобилът бъде върнат с повече гориво, Финес Рент не възстановява никакви суми за излишъка.
 4. Клиентът се задължава да върне превозното средство в договорения срок (ден и час).
 5. При закъснение за връщане на превозното средство до 6 часа Клиентът дължи наемна цена за един ден.
 6. При закъснение за връщане на превозното средство с над 6 часа, Клиентът дължи наемна цена в размера на тази по индивидуалния договор за един ден плюс 20% от нея.В случай че забавата за връщане продължи повече от един ден (24 часа), цената по предходното изречение се дължи за всеки започнат 24- часов период за връщане на автомобила.
 7. Ако превозното средство не бъде върнато в срок до 48 часа, Финес Рент ще сезира съответните органи за обявяване на автомобила за държавно издирване. В този случай на подаване на такова искане, Клиентът дължи такса в размер на депозита.
 8. Клиентът е длъжен да полага необходимите грижи при ползването на превозното средство; да шофира в годно за това състояние и да не е под въздействието на алкохол, наркотични вещества или други субстанции, които ограничават или изключват неговата способност за шофиране и изпълнение на задълженията му по българското право и Общите условия, както и да спазва всички правила за движение по пътищата, приложими в Република България.

21.При всеки опит за напускане на страната без изричното позволение на ФинесРент, Клиентът дължи неустойка в размер на депозита, като ФинесРент запазва правото си да прекрати договора. В случай на прекратяване заплатената сума за целия срок на наема се счита за неустойка и не подлежи на възстановяване.

 

22.Пушенето, употребата на алкохолни напитки и/или наркотични, упойващи или

други забранени вещества, както и шофирането по време или след употреба на

алкохол или наркотични, упойващи или други забранени вещества, както и

превозването на домашни любимци в наетия автомобил, са строго забранени. В случай на установено нарушение Клиентът ще дължи неустойка в размер на депозита.

 

 1. ФинесРент предоставя автомобила измит, като при по-кратък наем от 48 часа той следва да се върне в същия вид. При връщането на силно замърсен автомобил (тапицерия, пясък, кал и т.н.) Клиентът заплаща такса в размер

 на BGN 100

 

24.Забранено е използването на наетото превозно средство за участия в състезания, тренировки; за теглене на друго превозно средство или ремарке; за превоз на каквито и да е товари, както и за движение по пътища извън националната пътна мрежа или по пътища без трайна настилка, независимо от целите. В случай на установено нарушение Клиентът ще дължи неустойка в размер на депозита.

 

25.В случай на инцидент, пътно-транспортно произшествие или административно нарушение, независимо от характера му и вината за настъпването му, Клиентът е длъжен да уведоми Финес Рент и да остане на място, като изчака органите на реда и се снабди с протокол или друг документ за съответното обстоятелство. В случай че вината за инцидента/нарушението е на Клиента и в резултат на инцидента/нарушението превозното средство не може да бъде използвано за целите на търговската дейност на Финес Рент, Клиентът ще дължи неустойка в размер на наемната цена за целия период, през който превозното средство не може да се използва, както и възстановяване на всички допълнителни разноски, които ще възникнат в резултат на инцидента, произшествието или нарушението.

 

26.Клиентът няма право да извършва ремонт освен при изрично съгласие на Финес Рент

 

27.При спукана гума Клиентът е длъжен да я поправи за своя сметка или да закупи комплект от две нови гуми за своя сметка, като при отказ от Клиента да заплати спуканата гума, Финес Рент запазва правото си да задържи депозита.

 

28.Клиентът е длъжен да следи за нивата на масло и охлаждащата течност през цялото време на наемния период и в случай на необходимост – да закупи съответните консумативи и да ги долива в превозното средство.

 

29.При напускане на автомобила светлините, фаровете и радиото трябва да

се изключат, както и да не се оставят документите на автомобила вътре в него